เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

วิสัยทัศน์โรงเรียนบัวขาว

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โรงเรียนบัวขาว พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    กลยุทธ์ที่ ๑  กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
    กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต
    กลยุทธ์ที่ ๖ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
    กลยุทธ์ที่ ๗    กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬาและนันทนาการ
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของชุมชน
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอมีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย
    กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และสุขอนามัย ในโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม และภาคีเครือข่าย    
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
    กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
    กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
^