เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

หนังสือสั่งการ/กฎกระทรวง

หนังสื่อสั่งการและกฎกระทรวงต่างๆ
mail1. กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
yes2. การใช้เงินรายได้ รายจ่าย เงินสะสม ตามหนังสือ ว 220
mail3. คู่มือการดำเนินงาน-คณะกรรมการสถานศึกษา
yes4. คู่มือการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
mail5. ตัวอย่างการเขียนโครงการตาม ว5232 และการจัดทำแผน ตามหนังสือ ว5232
yes6. นส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ l ว ๕๒๓๒ ลว. ๒ ก.ย. ๖๒_ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตามหนังสือ ว5232
mail7. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา พ.ศ. 2562
yes8. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จายเงินของสถานศึกษา ของ อปท. พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ว2786
mail9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2553
yes10. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542
mail11. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
yes12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563
mail13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
yes14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
mail15. แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566
yes16. หนังสือ ว 7467 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
mail17. หนังสือ ว1316 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yes18. สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ตามหนังสือ ว1316
mail19. สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ตามหนังสือ ว1316
yes20. สิ่งที่ส่งมาด้วย3 ตามหนังสือ ว1316
mail21. หนังสือ ว1324 แนวทางการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงฯ
yes22. หนังสือ ว2786 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 
:42::42::42::42::42::42::42::42::42::42:
^