เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

ยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐
    (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
    (๒) ยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้างความสามารถในการแข่งข้น
    (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
    (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
^