เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

ยุทธศาสตร์ อบจ.กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
        กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การ รักษา และการฟื้นฟู
        กลยุทธที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
        กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
        กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน
        กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด
        กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
        กลยุทธ์ที่ ๙ บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
        กลยุทธ์ที่ ๑๐ ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        กลยุทธ์ที่ ๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        กลยุทธ์ที่ ๑๒ เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
        กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
        กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น การท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ
        กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
        กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการทำการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ
        กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
        กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน
        กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑ์และการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย
        กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
        กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
        กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
        กลยุทธ์ที่ ๓ บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
        กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งแสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด
        กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
        กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 
^