เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

ขั้นตอนการเบิกงบประมาณ

การใช้จ่ายเงินในโครงการไปราชการ
-----------------------
      ๑.   การไปราชการของครู กรณีที่ใช้เงินงบประมาณในโครงการให้ใช้อัตราต่ำสุด จำนวน ๒๔๐ บาท ทุกคน ทุกวิทยฐานะ
      ๒.   การไปราชการของนักเรียน กรณีใช้เงินในโครงการ ให้ใช้อัตราคนละ ๑๕๐ บาท ถ้าไม่มีการค้างคืน
      ๓.   การไปราชการของนักเรียน กรณีใช้เงินในโครงการ ให้ใช้อัตราคนละ ๑๘๐ บาท ในกรณีที่มีการค้างคืน
      ๔.   ค่าที่พักของครู และนักเรียน กรณีไปราชการและเบิกเงินในโครงการ ให้บริหารเองในโครงการให้เพียงพอ และเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายรายละเอียดปรากฏในโครงการ
      ๕.   กรณีที่ใช้งบประมาณในโครงการและมีการขอใช้รถโรงเรียน ค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ ให้เบิกในโครงการ
     
การใช้จ่ายเงินในงบพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา (งานการเงินและบัญชี)
----------------------------------
      ๑.   ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานที่สังกัด และมีคำสั่งให้ไปราชการจากโรงเรียน
      ๒.   ครูเบิกงบประมาณได้ตาม สิทธิ์ ตามซี และตามวิทยฐานะ ดังนี้
           ๒.๑ ลูกจ้าง ครูผู้ช่วย ครู คศ.๑  ครู คศ.๒ และครู คศ.๓ เบิกได้ ๒๔๐ บาท
           ๒.๒ ครู คศ.๔ หรือ ครูเชี่ยวชาญ เบิกได้ ๒๗๐ บาท
      ๓.   นักเรียน เบิกได้ คนละ ๑๕๐ บาท ในกรณที่ราชการ ไป-กลับ ไม่พักค้างคืน
      ๔.   นักเรียน เบิกได้ คนละ ๑๘๐ บาท ในกรณีที่ไปราชการแล้ว พักค้างคืน
      ๕.   ค่าที่พักสำหรับครู ทุกซี ทุกวิทยฐาน ให้เบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตราคนละ ๘๐๐ บาท/คืน
      ๖.   ค่าที่พักสำหรับนักเรียน ให้เบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท/คืน
      ๗.   ค่าพาหนะ ในการเดินทางยึดตามระยะทาง และระเบียบของกรมขนส่ง
เอกสารไปราชการ การยืมเงิน การเคลียร์หนี้
------------------------------

๑.   เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปราชการ
      ๑.๑  บันทึกข้อความขอไปราชการจากผู้บริหารโรงเรียน
      ๑.๒  คำสั่งไปราชการ
      ๑.๓  เอกสารต้นเรื่องในการไปราชการ

๒.   การยืมเงิน ไปราชการ
      ๒.๑  คำขออนุมัติโครงการ  สำเนาโครงการ แบบขอใช้ งบประมาณ ผง.๐๑ และ ผง.๐๒
      ๒.๒  กำหนดการในการจัดกิจกรรม
      ๒.๓  หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยาการ รายชื่อครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
      ๒.๔  สัญญาการยืมเงิน (รับได้ที่ห้องการเงิน)
๓.   เอกสารเคลียร์หนี้ กรณีไปราชการกลับมาแล้ว
      ๓.๑  บันทึกข้อความไปราชการ
      ๓.๒  คำสั่งไปราชการ
      ๓.๓  เอกสารต้นเรื่อง
      ๓.๔  เอกสารไปราชการ (รับได้ที่ห้องการเงิน)
      ๓.๕  เขียนรายการการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบเอกสารการเบิก

๔.   เอกสารเคลียร์หนี้ กรณีการยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ
      ๔.๑  คำขออนุมัติโครงการ สำเนาโครงการ  และแบบขอใช้งบประมาณ แบบ ผง.๐๑ และ แบบ ผง.๐๒
      ๔.๒  กำหนดการในการจัดกิจกรรม
      ๔.๓  หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร รายชื่อครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลงลายมือชื่อครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม
      ๔.๔  สำเนาใบยืม (ให้ถ่ายเอกสารไว้เวลามารับเช็ค)
      ๔.๕  รูปภาพถ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่จัด
      ๔.๖  ใบเสร็จรับเงินของวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ/ กิจกรรม
      ๔.๗  ค่าเบี้ยเลี้ยงครู อัตราวันละ ๒๔๐ บาท ค่าอาหารว่างครู ๒๕ บาท และค่าอาหาร มื้อละ ๕๐ บาท
      ๔.๘  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน อัตราวันละ ๑๕๐ บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒๐ บาท และค่าอาหารนักเรียน มื้อละ ๕๐ บาท

๕.   เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
      ๕.๑  ฎีกาเบิกเงิน
      ๕.๒  ในสำคัญรับเงิน
      ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วิทยากร
      ๕.๔  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
      ๕.๕  ตารางการฝึกอบรม
      ๕.๖  บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
      ๕.๗  สำเนาโครงการ/ กิจกรรม

๖.       เอกสารประกอบการยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ

^