เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

เอกสารประกอบการจัดทำแผน 2567


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2567
yes ตารางการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2567
yes ตารางบัญชีรายชื่อโครงการ/ กิจกรรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
yes ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567
:23:
ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไฟล์ Excel)
:23:
ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไฟล์ PDF)
mailคำชี้แจงในการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 และ ปีงบประมาณ 2567
mail รายชื่อผู้รับผิดชอบงานแผนงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
enlightened 
ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
enlightenedร่างคำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
^