เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

บทบาทหน้าทีงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบงานการเงิน
   1. เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
   2. การบริหารการเงิน
   3. เบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดงานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณ และงานการเงินนอกงบประมาณ
 
งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
   - รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
   - ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
   - เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ
   - เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร
   - เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู
   - ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   - เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
   - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
   - รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา
   - รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
   - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
   - รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
   - ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน
   - ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด
   - ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
   - ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
   - จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
   - ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
   - ทำสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานบัญชี
1. จัดทำบัญชีการเงิน
     1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
     1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
     1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)
     1.4 บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ
     1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสดเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
     1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
     1.7 ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายหากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
     1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวันและงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
     1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี

2. การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน
     2.1 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
     2.2 จัดทำรายงานประจำปี และจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
     2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจากแจก
3. ประสานการทำงานของงานการเงิน
4. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา
5. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
^