เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

มาตฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบัวขาว
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่

-------------------------------------------------
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๑ มีความสามารถในการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ


๒.    ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของนักเรียนอยู่ร่วมกัน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๑    มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๒    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๓    ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๔    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๕    จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๖    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๗    นักเรียนมีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๑    จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๒    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๓    มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๔    ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระ
บบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
    ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๕    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้


ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่ <<<<< คลิที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...>>>>>
^