เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวนิช บุดดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางนภาพร พันธะไชย

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชันา

  หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  พัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  หัวหน้างานพัสดุและทรพัย์สิน

งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายพรชั ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางร่งลาวัลย์ สาระนันท์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางกานต์ระวี ทาระชัย

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  พัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ นาตรีชน

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสุจิตตรา แสงนาโก

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางนุชรี เหลื่อมศรี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

^