เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชันา

  หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  พัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  หัวหน้างานพัสดุและทรพัย์สิน

^