เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

^