เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายพรชั ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางร่งลาวัลย์ สาระนันท์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางกานต์ระวี ทาระชัย

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

^