เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายธีระวุฒิ โพธิ์นอก

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

^