เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและทรพัย์สิน

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^